Hướng Dẫn Gà Trống

Hiểu về dinh dưỡng và bổ sung Dậu

Hiểu về dinh dưỡng và bổ sung Dậu

¿Mũ là gà trống dinh dưỡng? Dinh dưỡng Dậu cũng là dinh dưỡng gia cầm nhưng nó không chỉ là dinh dưỡng gia cầm đơn thuần. Nó liên quan đến hiệu suất và nó liên quan đến các trang trại gà trống. Nó Cũng Liên Quan ếến Vitamina, Khoáng Chất, Proteína, CHấT BÉO VÀ CÁC CHấT HữU Cơ NHưNG NÓ CHủ YếU LIONN CANTAN ếếN LOạI CHấT DINH DưỡNG VÀ CHấT LỏNG Sẽ CảI THIệN THể CHấT CủA GÀ TRốNG. Nó khác với dinh dưỡng gia cầm như gà thịt. Vai trò của chất bổ cantado gà trống trong điều...

Leer más →


Cách sử dụng Voltplex KQ

Cách sử dụng Voltplex KQ

Sự KếT HợP MạNH Mẽ CủA CÁC THÀNH PHầN CủA VOLTPLEX KQ CUNG CấP Năng Lượng Và Năng Lượng Không Ngừng. Nó ượược Xây Dựng ểể Cung CấP CÁC TRò CHơI NHư SAU: • SảN XUấT điện bền vững • Tăng cường sức chịu ựựng • Tính hiếu chiến và năng nổ • Cảnh Giáce Và Nhanh Nhẹn • Hỗ TRợ Tiêu Hóa do đó Ngăn Chặn Mùa Màng. • • Tăng cường khả năng sinh sản của cá bố mẹ.Liều lượng và cách dùng:Dậu: 1 viên thuốc VOLTPLEX KQ sau khi cho ăn ốy cung & chi àn (cantó...

Leer más →